79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju
Mekka - 46 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Tako Mi onih koji čupaju grubo,*

 2. i onih koji vade blago,*

 3. i onih koji plove brzo

 4. pa naređenja izvršavaju žurno

 5. i sređuju ono što nije sređeno...

 6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

 7. za kojim će slijediti sljedeći -

 8. srca toga dana biće uznemirena,

 9. a pogledi njihovi oboreni.

 10. Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?

 11. Zar kad truhle kosti postanemo?",

 12. i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"

 13. A biće to samo povik jedan,

 14. i evo njih - na Zemlji.

 15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

 16. kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

 17. "Idi faraonu, on se osilio,

 18. i reci: ’Da li bi ti da se očistiš,

 19. da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’"

 20. I onda mu je najveće čudo pokazao,*

 21. ali je on porekao i nije poslušao,

 22. već se okrenuo i potrudio

 23. i sabrao* i povikao:

 24. "Ja sam gospodar vaš najveći!" - on je rekao,

 25. i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.

 26. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

 27. A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

 28. svod njegov visoko digao i usavršio,

 29. noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio.

 30. Poslije toga je Zemlju poravnao,

 31. iz nje je vodu i pašnjake izveo,

 32. i planine nepomičnim učinio -

 33. na uživanje vama i stoci vašoj.

 34. A kada dođe nevolja najveća,

 35. Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio

 36. i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,

 37. onda će onome koji je obijestan bio

 38. i život na ovome svijetu više volio

 39. Džehennem prebivalište postati sigurno.

 40. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao

 41. Džennet će boravište biti sigurno.

 42. Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada će se dogoditi?"

 43. Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,

 44. o njemu samo Gospodar tvoj zna.

 45. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,

 46. a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali.  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]